sofaza-22

GID-6290

GID-6290
Kích thước – Dimensions (cm)
3/S: 216L x 105D x 99H
2/S: 296L x 105D x 99H
3RA&C: 185L x 226D x 99H
2RA&C: 165L x 226D x 99H

Danh mục: .