sofaza-41

GID-6242

GID-6242
Kích thước – Dimensions (cm):
4/S: 300L x 92W x 69H
3/S: 212L x 92W x 69H
2/S: 161L x 92W x 69H
1/S: 93L x 92W x 69H

Danh mục: .