sofaza-39

GID-6215

GID-6215
Kích thước – Dimensions (cm):
3/S: 208L x 97D x 88H
1/S: 114L x 97D x 88H

Danh mục: .