sofaza-11

GID-6210

GID-6210
Kích thước – Dimensions (cm):
Ghế ba bật: 194L x 96D x 101H
Ghế đơn bật: 102L x 96D x 101H

Danh mục: .