sofaza-6

GID-6173

GID-6173
Kích thước – Dimensions (cm):
Ghế ba bật: 210L x 99D x 100H
Ghế hai bật: 157L x 99D x 100H
Ghế đơn bật: 100L x 99D x 100H

Danh mục: .